Sve za uzivaoce dobrog zvuka !!

Text o sajtu ukratko !!!!

Najbolji Hi-FI oglasi na internetu
  Sve za uživaoce dobrog zvuka !!  

Detaljna pretraga

 • Da biste koristili portal ili mobilnu aplikaciju Hi-Fi Centar, potrebno je da se upoznate i u svemu saglasite sa ovim Pravilima i uslovima:

  Pravila i uslovi korišćenja Hi-Fi Centar

  (Datum poslednje izmene: 30.08.2022. godine)

  Ova Pravila i uslovi imaju svojstvo Ugovora između:

  1. Hi-Fi Centra
  2. Svakog pojedinačnog korisnika internet portala i mobilne aplikacije Hi-Fi Centra (u daljem tekstu Korisnik usluga) (u daljem tekstu zajedno označeni kao Ugovorne strane)

  Svaki korisnik usluga sajta Hi-fi Centar  potvrđuje da je upoznat i saglasan sa tekstom ovih Pravila i uslova (Ugovora), koji su objavljeni na sajtu na srpskom jeyiku, te osniva; sajta smatra da su svi korisnici usluga sajta sa njima upoznati.

  1. Obaveze Ugovornih strana

  Osnivač sajta se obavezuje da će Korisnicima usluga pružati usluge definisane ovim Pravilima i uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Pravilima i uslovima, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

  Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja usluga sajta Hi-Fi centar u svemu poštovati ova Pravila i uslove.

  Osnivač sajta ne odgovara za sve nezakonitosti I nepravilnosti koje preduzme korisnik sajta, a protivne su ovim pravilima I pozitivnim propisima Republike Srbije.

   

  2. Pružalac usluga informacionog društva

  Sajt Hi-Fi Centar  - pružalac usluga informacionog društva (član 3. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, "Sl. glasnik RS", br. 52/2019), u daljem tekstu Hi-Fi Centar, a koji Korisnicima usluga pruža besplatne i plaćene usluge objavljivanja i promocije oglasa na internetu.

  3. Besplatne usluge

  Hi-Fi Centar pruža usluge klasifikovanog objavljivanja oglasa, u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 6. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije. Polisa o fer korišćenju definiše limite po pitanju broja besplatnih objava oglasa, odnosno grupa u kojima je oglašavanje besplatno.

  4. Plaćene usluge

  HI-Fi Centar pruža plaćene usluge: a) promocije postavljenih oglasa, a sa ciljem povećanja njihove vidljivosti i posećenosti; b) usluge reklamiranja putem banera na portalu i mobilnoj aplikaciji; 

  5. Registracija i oglašavanje od strane Korisnika usluga

  Za korišćenje usluga Hi-Fi Centar neophodna je registracija Korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem Hi Fi Centar tako što Korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku koju će koristiti na ovom sajtu, a zatim potvrdi registraciju putem linka u registracionom e-mailu koji je dobio od Hi Fi Centra. Takođe, moguća je i registracija i logovanje putem društvene mreže Facebook, kao i preko naloga na Googleu i Appleu (social login). Registrovani i ulogovani Korisnik usluga može postavljati oglase, i/ili koristiti elektronski sistem za razmenu poruka unutar sajta zarad komunikacije sa drugim Korisnicima usluga. Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani korisnički nalog. Registrovani Korisnik usluga koji je postavio oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona , a u cilju realizacije željene prodaje ili kupovine koja je bila svrha postavljanja oglasa,  Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog oglasa, odnosno tekst oglasa, fotografije, kao i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na internet stranicama i mobilnim aplikacijama Hi-Fi Centra, te da će kao takav biti javno dostupan svim korisnicima interneta. Korisnik pristaje da javno dostupni podaci iz oglasa mogu bez naknade po potrebi biti korišćeni u svrhu reklamiranja i promotivnih aktivnosti ovog portala . Oglasi koje postavljaju Korisnici usluga, uključujući i one za koje su aktivirane usluge plaćene promocije, moraju u svemu biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa sajta Hi-Fi centar.

  6. Ograničenja prilikom korišćenja sajta

  Korisnici usluga su saglasni da će prilikom korišćenja sajta poštovati sledeća ograničenja:

  • Nije dozvoljeno postavljati oglase koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
  • Nije dozvoljeno postavljati oglase koji sadrže neistine i laži, koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu, te koriste bilo čiju lakovernost.
  • Nije dozvoljeno postavljati oglase kojima se oglašavaju: piratske kopije proizvoda, internet nalozi, digitalna distribucija i nabavka igara za fizička lica i druga virtualna dobra (kriptovalute i sl.), pirotehnička sredstva, medicinski ili medicinsko-alternativni postupci i metode, nadrilekarstvo, opojne droge i njihova upotreba, seksualna pomagala, oružje i municija, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, zatim duvan i duvanski proizvodi (uključujući i elektronske cigarete) i njihovo konzumiranje, te alkoholna pića (sem piva i vina) i njihovo konzumiranje.
  • Nije dozvoljeno postavljati oglase u kojima se nudi upoznavanje ili posredovanje u upoznavanju radi sklapanja braka ili veze.
  • Nije dozvoljeno postavljati oglase sa političkim sadržajem.
  • Nije dozvoljeno postavljati oglase kojima se oglašava hrana, bilo za ljudsku, bilo za životinjsku upotrebu.
  • Nije dozvoljeno postavljati oglase kojima se oglašavaju različite vrste korišćenih ili prerađenih ulja zbog negativnog uticaja na životnu sredinu.
  • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
  • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje preprodaje i kupovine ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe.
  • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.
  • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje lekova, lekovitih preparata i suplemenata.
  • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje sredstava za samoodbranu (sprejevi, elektrošokeri, palice, bokseri i slično).
  • Fizičkim licima nije dozvoljeno da kroz lične oglase oglašavaju potpuno nove stvari, s obzirom na to da je za trgovinu potpuno novim stvarima neophodna registracija pravnog lica ili preduzetnika ("svojstvo trgovca" po Zakonu o trgovini).
  • Nije dozvoljeno postavljanje oglasa čiji predmet oglašavanja sadrži tuđe lično ime i prezime, osim u slučaju da za to oglašivač ima pribavljenu izričitu saglasnost nosioca tog ličnog imena i prezimena (npr. lično ime u nazivu oglašenog domena, naslovu ili opisu oglasa i slično).

  7. Nedozvoljene radnje prilikom postavljanja oglasa na sajtu

  Korisnici usluga su saglasni da će prilikom postavljanja oglasa na sajtu Hi Fi Centar poštovati sledeća ograničenja:

  • Nije dozvoljeno više puta postaviti identičan ili sličan oglas (tzv. “spamovanje”). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje. Takođe, nije dozvoljeno postavljati slične ili identične oglase sa različitih naloga.
  • Nije dozvoljeno ubacivanje URL linka firme, internet prodavnice ili drugog sajta (naročito konkurentskog ili sajta koji promoviše "zaradu preko interneta") u tekst (opis) oglasa, kao ni u ime naloga.
  • Nije dozvoljeno postavljanje fotografija koje sadrže grafičku obradu radi posebnog isticanja, ili sadrže logotip firmi i drugih internet portala. Na fotografijama koje se postavljaju uz oglas nije dozvoljeno prikazati lica osoba i detalje koji mogu dovesti do identifikacije osoba.
  • Nije dozvoljeno unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.
  • Nije dozvoljeno u tekst oglasa unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati radi bolje posećenosti i sl).
  • Nije dozvoljeno unositi tagove (reči za pretragu) u opis oglasa.
  • Nije dozvoljeno učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija - pravilo fer korišćenja besplatnih usluga sajta. Učestalo postavljanje je definisano u Polisi o fer korišćenju.
  • Nije dozvoljeno namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neadekvatnim kategorijama i grupama.
  • Nije dozvoljeno automatizovano, odnosno softversko postavljanje oglasa bez prethodne eksplicitne dozvole Quable B.V.

  8. Trgovina između Korisnika usluga

  Sajt Hi-Fi Centar ne posreduje u trgovini između Korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između Korisnika usluga sajta je na sopstveni rizik Korisnika usluga. , sajt Hi-Fi Centar., neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između Korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

  9. Kršenja ovih Pravila i uslova korišćenja sajta Hi-Fi Centar

  Za bilo koje kršenje Pravila i uslova korišćenja sajta Hi Fi Centar, nepoštovanje u ovom tekstu navedenih ograničenja ili kršenje zakona od strane Korisnika usluga, moguće je izricanje opomene Korisniku usluga, odnosno privremena ili trajna blokada korisničkog naloga Korisnika usluga. Po pravilu, a u zavisnosti od težine i učestalosti kršenja, administracija sajta najpre izriče meru opomene, a zatim donosi meru privremene ili trajne blokade korisničkog naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju pravo ni na kakvu nadoknadu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge sajta Hi-Fi Centar. Navedene mere se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja Pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete, ili u slučajevima kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane Korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti i rada Hi-FI Centra..

   

  10. Zaštita privatnosti

  Prikupljanje, obrada i čuvanje ličnih podataka od strane Hi-Fi Centar se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti oja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja Hi-Fi Centar, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti.

  11. Izmene ovih Pravila i uslova

  Ova Pravila i uslovi su podložni promenama. U slučaju značajnih izmena, Hi-FI Centar zadržava pravo da od korisnika zatraži ponovno prihvatanje Pravila i uslova za korišćenje sajta Hi-Fi Centar, te da uskrati pristup sajtu korisnicima koji ne prihvate promenjena Pravila i uslove.